Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Προοίμιο
Από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός  Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ένας κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων που επηρεάζει κάθε ιστότοπο που διατηρεί και αλληλοεπιδρά με κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθε χρήστης, επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να διαβάσει παρακάτω, το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, για ποιο σκοπό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται οι πληροφορίες αυτές.

Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΛΟΥΜΙΛ (Σπυρίδων Παπαδάκης)» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής ο «Χρήστης») το οποίο επισκέπτεται / χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.efaloumil.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») των χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.efaloumil.gr με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς και για τους αναφερόμενους σκοπούς και μόνο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρεία «ΕΦΑΛΟΥΜΙΛ (Σπυρίδων Παπαδάκης)» που εδρεύει στα  K. Πατήσια, Στρ. Καλλάρη 63, ΤΚ 10445 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2108543215.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Η Εταιρεία διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα τον Χρήστη ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία επισκεπτών ή χρηστών μόνο όταν τα παρέχουν οι ίδιοι εκουσίως στις εξής περιπτώσεις:

 • αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας
 • κατά την αποστολή μηνύματος στο email επικοινωνίας
 • μέσω της χρήσης cookies
 • μέσω του Google Analytics

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών ή χρηστών που συλλέγονται είναι τα εξής:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  Διευκρινίζεται ότι μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καταγράφεται και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον πάροχο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (Gmail, Outlook, Yahoo! Mail κ.α.) όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας.
 • Μήνυμα επικοινωνίας: Στην ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα επικοινωνίας εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου (πεδίο μήνυμα). Σε αυτά ο Χρήστης δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Η Εταιρεία ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για την επικοινωνία με τον Χρήστη και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος του. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Διάρκεια τήρησης των Προσωπικών  Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσης των μελών.

Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται ή καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα του, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό αυτής. Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στον Χρήστη, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς / κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών
Η IP διεύθυνση σας καθώς επίσης και τα cookies, συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του Google Analytics. Και οι δύο υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους GDPR κανονισμούς και όλα τα δεδομένα του ιστότοπου διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της Google θα βρείτε εδώ.

Tα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους κατά την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους του ιστότοπου. Κοινοποιούνται μόνο οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε τρίτο μέρος συμμορφώνεται στους κανονισμών του ΓΚΠΔ (GDPR) και χρησιμοποιεί τα δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • WordPress: Ο ιστότοπος τρέχει πάνω στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα WordPress, χρησιμοποιώντας plugins. Τα plugins (επεκτάσεις) χρησιμοποιούνται για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου και στην περίπτωση που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα συμφωνούν πλήρως με τους κανονισμούς του ΓΚΠΔ (GDPR).
 • Google Analytics: Πρόκειται για υπηρεσία αναλυτικών/στατιστικών της Google, η οποία βοηθά στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται στον ιστότοπο μέσω χρήσης cookies. Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που επιτρέπουν να συλλέγονται ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Πρόκειται για ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, πατήστε εδώ.

Cookies
Η Εταιρεία για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας της μερικές φορές τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των Χρηστών, τα λεγόμενα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή, ούτε και εκτελούν προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούνται cookies

 • λειτουργικότητας
 • στατιστικών χρήσης.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους τύπους cookie που χρησιμοποιεί η Google, (https://policies.google.com/technologies/types?hl=el) καθώς επίσης να μάθετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούν η Google και οι συνεργάτες της τα cookie στις διαφημίσειςΗ πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας κατά την από μέρους μας χρήση των cookie και άλλων πληροφοριών.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω παραπομπών (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψης οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Οι Χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Πρόσβασης και  Αντίρρησης
Ο Χρήστης δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης ο Χρήστης δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@efaloumil.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δηλώθηκε στην ηλεκτρονική Αίτηση φόρμα επικοινωνίας ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Αποστολέα.

Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων 
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ (GDPR), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας, επικοινωνώντας στο email info@efaloumil.gr στην περίπτωση που θέλετε να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε εντελώς.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αμφιβολίες, παράπονα ή επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή μέσω email στη διεύθυνση info@efaloumil.gr

Παραβιάσεις Δεδομένων
Η Εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσει τα δεδομένα σας ασφαλή, στο μέτρο που η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι εφικτή. Ωστόσο, σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων σας, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, αλλά και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών από τη στιγμή που πέσει στην αντίληψή μας η παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί ή διαρρεύσει.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην περίπτωση που ο χρήστης της ιστοσελίδας θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
τηλέφωνο 210 6475628
email:  contact@dpa.gr

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, οι χρήστες πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

τελευταία ενημέρωση: 10/12/2018